Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
x

ΣΤΑ 514,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ EKT ΓΙΑ ΤΟ 2020

Θα χρεώσει στις τράπεζες συνολικά τέλη 514,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο επιβολής τελών του 2020 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα χρεώσει στις τράπεζες συνολικά τέλη 514,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο επιβολής τελών του 2020. Συνολικά, οι εποπτικές δαπάνες ήταν πέρυσι 535,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ελάχιστη μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2019.

Έπειτα από προσαρμογή όσον αφορά πλεόνασμα 22,0 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκε από το 2019 και επιστροφή επιμέρους τελών ύψους 1 εκατ. ευρώ, η ΕΚΤ θα εισπράξει από τις τράπεζες ποσό 514,3 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αναθεώρησης το 2019 η ΕΚΤ άρχισε να τιμολογεί τα εποπτικά τέλη εκ των υστέρων, χρεώνοντας τις τράπεζες με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούνται και όχι τις δαπάνες που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν. Τα επιμέρους τέλη για το 2020 θα εισπραχθούν το β΄ τρίμηνο του 2021. Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ θα πληρώσουν 467,5 εκατ. ευρώ ενώ οι τράπεζες που εποπτεύονται έμμεσα από την ΕΚΤ θα πληρώσουν 37,8 εκατ. ευρώ.

Αρχικά η ΕΚΤ είχε υπολογίσει δαπάνες 603,7 εκατ. ευρώ για την εποπτική δραστηριότητα το 2020, ποσό υψηλότερο κατά 12% σε σύγκριση με τις δαπάνες του 2019. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οδήγησε σε σημαντικό επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες, όπως η μείωση των τακτικών επισκέψεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων σε τράπεζες, καθώς και η αναβολή της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2020 την οποία διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δαπάνες του έτους να είναι χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν.

Ωστόσο, η μείωση των λειτουργικών δαπανών αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων που εγκρίθηκε για το 2020 και τη σημαντική ζήτηση για κοινές υπηρεσίες πληροφορικής, εφόσον τα περισσότερα μέλη του προσωπικού εργάζονταν εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΚΤ για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα παρέχει πλέον αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες. Η εξ αποστάσεως εποπτεία και παρακολούθηση, που περιλαμβάνει τις δαπάνες των μεικτών εποπτικών ομάδων, κατέγραψε τις υψηλότερες δαπάνες το 2020 (249,3 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες που σχετίζονται με θέματα πολιτικής, τον συμβουλευτικό ρόλο και τα ρυθμιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων της σημασίας, εποπτικών εγκρίσεων ή συνεργασίας με άλλους φορείς, ανήλθαν σε 130,6 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, οι δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά περισσότερο από 80% σε 2,4 εκατ. ευρώ το 2020. Η ΕΚΤ δαπάνησε 30,4 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών, λιγότερο από το μισό του ποσού που δαπανήθηκε το 2019. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων.

Η ΕΚΤ αναμένει σταδιακή επάνοδο σε πιο κανονικά επίπεδα δραστηριότητας φέτος, προσδοκία που αντανακλάται στην εκτίμησή της για τις δαπάνες του 2021 (594,5 εκατ. ευρώ). Οι τράπεζες θα κληθούν να καταβάλουν τα εποπτικά τέλη για το 2021 το β΄ τρίμηνο του 2022. 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ