Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
x

ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΙ εργαζόμενοι βαρύνονται με ένα σύνολο άλλων, πρόσθετων, υποχρεώσεων πέρα της εργασίας τους: τις «παρεπόμενες» ή αλλιώς δευτερεύουσες».

Ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης να του καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή (:κύριες υποχρεώσεις). Τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όμως, βαρύνονται και με ένα σύνολο άλλων, πρόσθετων, υποχρεώσεων: τις «παρεπόμενες», που εδώ θα μας απασχολήσουν. Σε επόμενη αρθρογραφία θα ακολουθήσει περιπτωσιολογική προσέγγισή τους.

Γενικά

Τις παρεπόμενες υποχρεώσεις θα συναντήσουμε και με τον όρο «δευτερεύουσες». Δεν είναι, εντούτοις, υποβαθμισμένες ούτε δευτερεύουσας αξίας και σημασίας σε σχέση με τις κύριες. Κι ακριβώς για το λόγο αυτό μοιάζει εντυπωσιακό που δεν έχουν απασχολήσει παρά μερίδα μόνον της θεωρίας.

Είναι σημαντικό, εδώ, να σημειώσουμε πως οι παρεπόμενες υποχρεώσεις είναι δυνατό να έχουν εκτεταμένη, κάποιες φορές, χρονική διάρκεια. Κατά περίπτωση: από την έναρξη της περιόδου των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της ατομικής σύμβασης εργασίας ως και και μετά τη λήξη της.

Διακρίσεις Παρεπόμενων Υποχρεώσεων

(α) Υποχρεώσεις Εξασφάλισης

Είναι, μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις:

(i) Ενημέρωσης του εργοδότη για τυχόν βλάβες, ελαττώματα ή δυσλειτουργίες των μηχανημάτων, του εξοπλισμού ή υλικών που χειρίζεται ο υπόχρεος εργαζόμενος. Επίσης, σχετικά με τα στοιχεία και την πορεία εκτέλεσης της εργασίας του. Για προσωπικές, τέλος, καταστάσεις (ασθένεια, λ.χ.) που καθιστούν αδύνατη την παροχή της εργασίας του.
(ii) Συμμόρφωσης με ενδεχόμενο dress code. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με το dress code μπορεί να επιβάλλεται από λόγους ασφαλείας (λ.χ. ένδυση/υπόδηση ασφαλείας) ή επιχειρηματικούς (λ.χ. ένδυση υπαλλήλων supermarket, ιατρικού κέντρου, στελεχών μιας επιχείρησης).
(iii) Διαφύλαξης των προϋποθέσεων για (προσήκουσα) παροχή εργασίας. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να μην περιέρχεται σε κατάσταση που δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την παροχή της συμφωνημένης εργασίας (λ.χ.: παράλειψη χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών).
(β) Υποχρεώσεις Προστασίας

Στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας, στην κατηγορία των συγκεκριμένων υποχρεώσεων του εργαζομένου εντάσσονται οι υποχρεώσεις ενέργειας και οι υποχρεώσεις παράλειψης.

Αναλυτικότερα:

(i) Υποχρεώσεις ενέργειας: Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την υποχρέωση ενημέρωσης του εργοδότη για τυχόν επικείμενη ζημιά σε προσωπικά ή περιουσιακά αγαθά του. Επίσης για την υποχρέωση προστασίας τους. Εδώ εντάσσεται η υποχρέωση του εργαζομένου να παρέχει την εργασία του και εκτός ωραρίου σε περιπτώσεις κατάστασης ανάγκης. Ομοίως και η υποχρέωσή του να ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν ασθένειά του όταν τον εμποδίζει στην εκτέλεση της εργασίας του ή έχει μεταδοτικό χαρακτήρα (λ.χ.: covid-19).
(ii) Υποχρεώσεις παράλειψης: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού, εχεμύθειας, μη καταστροφής περιουσιακών στοιχείων εργοδότης παρέχει στον υπόχρεο εργαζόμενο.

Συνέπειες από την παράβαση των παρεπομένων υποχρεώσεων

Η παράβαση των παρεπομένων υποχρεώσεων του εργαζόμενου δημιουργεί, ενδεχομένως, τη βάση για πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ακόμη και για απόλυση. Γεννά, επίσης, υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας του εργοδότη που τυχόν οφείλεται στον εργαζόμενο, ενδεχομένως μάλιστα και ποινικές ευθύνες.

Τον εργαζόμενο βαρύνουν πολλαπλές υποχρεώσεις. Εκτός από την κύρια (:παροχή εργασίας) και σωρεία παρεπομένων (:ων ουκ έστιν αριθμός). Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις δεν είναι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ήσσονος σημασίας. Σημαντικές, κατά τούτο, οι συνέπειες και κυρώσεις σε βάρος του παραβάτη.

Γεννάται, βέβαια, το ερώτημα: Θα πρέπει να αρχίσουμε τη μελέτη;

Όχι βέβαια!

Αρκεί να κάνουμε καλοπροαίρετα τη δουλειά μας-έχοντας κατά νου να προασπίζουμε (και να μη βλάπτουμε) τα συμφέροντα της επιχείρησης-εργοδότη μας.

Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ