Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
x

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Σε 399,6 εκ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το πρώτο τρίμηνο του 2016 έναντι 377,9 εκ.ευρώ στο αντίστοιχο του 2015

Μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών στα 377,9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 16,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το πρώτο τρίμηνο. Στα 3,1 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου για το πρώτο τρίµηνο του 2016 ανήλθε σε 399,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2015, αυξηµένος κατά 5,7%.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) διαµορφώθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2016 σε 39,3 εκατ. ευρώ. έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 20151. Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Ο Κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και λατοµεία), για το πρώτο τρίµηνο του 2016, παρουσίασε κύκλο εργασιών 314,0 εκατ. ευρώ έναντι 286,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2015, αυξηµένος κατά 9,6%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (ΕΒΙΤ) της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 10,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 20152.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του οµίλου στις 31/3/2016 είναι 3,1 δις ευρώ, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν συµβάσεις προς υπογραφή ύψους 218 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο τρίµηνο του 2016 ενοποιηµένα έσοδα 50,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 6,3%. Στο α’ τρίµηνο 2016 παρατηρήθηκε 3% αύξηση στις διελεύσεις στην Αττική Οδό. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 24,5 εκατ. ευρώ (περιλαµβάνουν αποζηµιώσεις έργου παραχώρησης ποσού 7,9 εκατ. ευρώ) έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίµηνο το 2015.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο τρίµηνο του 2016 ανήλθε σε 19,7 εκατ. ευρώ, µειωµένος σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2015 που ήταν 30,3 εκατ. ευρώ, καθώς εντός του 2015 ολοκληρώθηκαν ανειληµµένα κατασκευαστικά συµβόλαια του κλάδου περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το πρώτο τρίµηνο του 2016 ενοποιηµένα έσοδα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 15,2%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίµηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης παρέµειναν σταθερά σε 0,6 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις (CAPEX) το α΄ τρίµηνο 2016 ανήλθαν σε € 10 εκατ. και περιλαµβάνουν:

• Παραχωρήσεις : € 5 εκατ. κυρίως Μορέας

• Αιολικά : € 2 εκατ.

• Κατασκευή: € 2 εκατ.

• Περιβάλλον : € 1 εκατ.

Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου στις 31/3/2016 µειώθηκε οριακά σε €1.489,7 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31/12/2015.

Τα ταµειακά διαθέσιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και Αµοιβαίων Κεφαλαίων, ανήλθαν σε € 659,7 εκατ. , σχεδόν όσα και στις 31/12/2015 (€ 658,8 εκατ.).
Στις 31/3/2016 ο καθαρός ενοποιηµένος δανεισµός διαµορφώθηκε σε € 830,0 εκατ. (έναντι € 833,4 εκατ. στις 31/12/2015) ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισµός µειώθηκε σε € 519,8 εκατ. (έναντι € 527,2 εκατ. στις 31/12/2015).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ