Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
x

100.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ποιος ο σκοπός και η διάρκεια του Προγράμματος για την προσθήκη 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και ποιες επιχειρήσεις αφορά.

του Σταύρου Κουμεντάκη

Η οικονομική κρίση που συνδέεται με την τρέχουσα πανδημία μοιάζει πρωτόγνωρη. Ελήφθη σωρεία μέτρων, που κεντρική στόχευσή τους είχαν την (πρόσκαιρη) υποστήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Απαιτούνταν όμως η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ήδη, με την προσθήκη εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας αναμένεται να υπάρξει η αναγκαία ώθηση.

Εξεδόθη ήδη η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4261/30.9.2020) που αφορά το «ανοιχτό πρόγραμμα για την προσθήκη 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (στο εξής: το «Πρόγραμμα»).

Ας επιχειρήσουμε την αποκωδικοποίησή του.

Ερώτημα 1ο: Ποιος ο σκοπός και η διάρκεια του Προγράμματος;

Η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ξεκινά την 1.10.2020 και λήγει με την εξάντληση των επιδοτούμενων 100.000 θέσεων.

Ερώτημα 2ο: Ποιο το ύψος και η διάρκεια της επιδότησης για κάθε θέση εργασίας;

Επιδοτείται, για ένα εξάμηνο, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου & εργοδότη καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας. Όταν ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι μακροχρόνια άνεργος προβλέπεται, επιπρόσθετη επιδότηση διακόσια (200) ευρώ. Μετά το εξάμηνο η επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει (ή όχι) την εργασιακή σχέση με τον ωφελούμενο εργαζόμενο-χωρίς οποιαδήποτε επιδότηση όμως.

Ερώτημα 3ο: Ποιες επιχειρήσεις αφορά το Πρόγραμμα;

Αφορά επιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ερώτημα 4ο: Ποιους εργαζόμενους αφορά το Πρόγραμμα;

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν (από μηνός άνεργοι) εργαζόμενοι οι οποίοι θα προσληφθούν (ως πλήρους ή μερικής απασχόλησης) από την 1.10.2020 και εφεξής.

Ερώτημα 5ο: Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του Προγράμματος;

Υποχρεούνται να διατηρήσουν (για το εξάμηνο της επιδότησης) τον κατά την 18.9.20 αριθμό των εργαζομένων, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων. Εξαιρούνται οι παραιτούμενοι, συνταξιοδοτούμενοι και αποθνήσκοντες καθώς και εκείνοι που λήγουν οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις τους.

Ερώτημα 6ο: Είναι δυνατή η μεταβολή των όρων εργασίας ή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα;
Δεν είναι δυνατή η μεταβολή των όρων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα. Ούτε και η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους. Η καταγγελία επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο.

Ερώτημα 7ο: Ποιες οι κυρώσεις για την επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους;

Εκπίπτουν από το Πρόγραμμα και υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβαν στο πλαίσιο αυτού (του Προγράμματος).

Ερώτημα 8ο: Ποια η ακολουθητέα διαδικασία για την ένταξη στο Πρόγραμμα και την καταβολή της επιδότησης των 200€;

Προηγείται ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ για καθένα ωφελούμενο ξεχωριστά. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση είναι δυνατή η πρόσληψη. Η επιδότηση των 200€ λαμβάνει χώρα με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των ωφελουμένων επιχειρήσεων.

Ερώτημα 9ο: Τι συμβαίνει σε περίπτωση ψευδών υπευθύνων δηλώσεων από τις επιχειρήσεις που ζητούν την ένταξή τους στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα;

Οι κυρώσεις είναι ποινικές και διοικητικές. Σε κάθε περίπτωση: Ποσά που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν σε επιχειρήσεις, εισπράττονται με βάση τον ΚΕΔΕ.

Όπως και εισαγωγικά αναφέρθηκε, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η αύξηση των θέσεων εργασίας αποτελεί στοιχείο προαπαιτούμενο για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης.

Η σκυτάλη περνά τώρα στις επιχειρήσεις.

Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία!


Σταύρος Κουμεντάκης
Managing Partner
Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ