Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
x

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Άρθρο του Σταύρου Κουμεντάκη, Senior Partner στην Koumentakis and Associates Law Firm για το θέμα της τηλεργασίας και τις ευπαθείς ομάδες.

του Σταύρου Κουμεντάκη*

Το θέμα της (τρέχουσας) πανδημίας απασχολεί όλους. Το θέμα τηλεργασία και ευπαθείς ομάδες επίσης. Απολύτως πρόσφατα εκδόθηκαν δύο σχετικές ΚΥΑ  (οι 37095/1436/17.9.20 και 39363/1537/30.9.20). Τί ισχύει εν τέλει;

Ερώτημα 1ο: Ποιοι εργαζόμενοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες;

Προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 37095/1436 ΚΥΑ. Κατανέμονται στις κατηγορίες Υψηλού και Ενδιάμεσου Κινδύνου.

Ερώτημα 2ο: Ποιος/πώς πιστοποιεί την ένταξη εργαζομένου σε κάποια κατηγορία ευπαθών ομάδων;

Αρμόδιος ιατρός γνωματεύει για την ασθένεια αλλά και την υπαγωγή του εργαζόμενου σε κατηγορία Υψηλού ή Ενδιάμεσου κινδύνου.

Ερώτημα 3ο: Ποιο δικαίωμα αναγνωρίζεται στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες «υψηλού κινδύνου»;

Το δικαίωμα (όχι η υποχρέωση) της τηλεργασίας.

Ερώτημα 4ο: Πώς γνωστοποιεί ο εργαζόμενος στον εργοδότη, ότι ανήκει σε ομάδα Υψηλού Κινδύνου και αιτείται την εξ αποστάσεως εργασία;

Το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται στον εργοδότη τηλεφωνικά, με email ή (ακόμα και) με γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου. Συνοδεύεται από υποστηρικτική γνωμάτευση.

Ερώτημα 5ο: Ποιες οι υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδα Υψηλού Κινδύνου;

Ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου για τηλεργασία-εφόσον είναι εφικτή.

Ερώτημα 6ο: Τι συμβαίνει όταν η τηλεργασία εργαζόμενου που ανήκει σε ομάδα Υψηλού Κινδύνου αποδεικνύεται ανέφικτη;

Ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό κατά την παροχή της εργασίας του. Αν και τούτο είναι ανέφικτο, ο εργοδότης θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του-όχι πέρα από την 31.12.20.

Ερώτημα 7ο: Λαμβάνουν κάποια αποζημίωση οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδα Υψηλού Κινδύνου και τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις τους; Ποιο το ύψος και η μεταχείρισή της;

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού. Καταβάλλεται κατ΄ αναλογία των ημερών της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Βάση υπολογισμού τα  534€/τριάντα ημερολογιακές ημέρες. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τέλη και εισφορές.

Ερώτημα 8ο: Ποια η μεταχείριση εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες Ενδιαμέσου Κινδύνου;

Ο εργοδότης υποχρεούται να διερευνήσει, αρχικά, το ενδεχόμενο της τηλεργασίας τους. Εφόσον αποδεικνύεται αδύνατη, τους απασχολεί σε θέση εργασίας χωρίς επαφή με το κοινό. Δεν τίθεται όμως θέμα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Ερώτημα 9ο: Ποια τα Γενικά Μέτρα Προστασίας που ούτως ή άλλως θα πρέπει να λαμβάνει η επιχείρηση;

Ο εργοδότης υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας που προβλέπει η (υποχρεωτικώς υφιστάμενη) εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης με τη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.  Με τις ειδικότερες διατάξεις, τέλος, που ρυθμίζουν ζητήματα εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας (:τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας σε εργασιακούς χώρους κλπ).

Ερώτημα 10ο: Ποια η χρονική διάρκεια των συγκεκριμένων μέτρων;

Η χρονική διάρκεια ισχύος των συγκεκριμένων, προαναφερθέντων, μέτρων εκτείνεται μέχρι την 31.12.20.

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προσδιορίζουν την έννοια των ευπαθών ομάδων αλλά και τη μεταχείριση των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτές, στοχεύουν επαρκώς να διασφαλίσουν τη ζωή και υγεία των εργαζομένων. Στοχεύουν όμως και στην οριοθέτηση των εύλογων αναγκών των εργαζομένων που εντάσσονται σ’ αυτές και σ’ εκείνες των επιχειρήσεων.

Σε ικανό βαθμό το επιτυγχάνουν.-

Σταύρος Κουμεντάκης

Managing Partner

Koumentakis and Associates Law Firm

Σημ.: Το παρόν άρθρο σε πλήρη μορφή
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ