Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021
x

ΣΙΡΙΑΛ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι όροι των διακηρύξεων των αλλεπάλληλων διαγωνισμών απορρίπτονται από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Γράφει ο Σαλονικιός

Προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα η επιμονή της διοίκησης ενός εκ των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης να αγνοεί επιδεικτικά αποφάσεις των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και να επιμένει στη διενέργεια διαγωνισμών, οι όροι των οποίων έχουν κριθεί επανειλημμένως ως “φωτογραφικοί”.

Πρόκειται για διαγωνισμούς οι οποίοι αφορούν την εκμίσθωση στεγάστρων και στάσεων αστικών συγκοινωνιών για διαφημιστικούς λόγους.

Είναι ενδεικτικό ότι η εν λόγω δημοτική αρχή επιχειρεί εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 2016, να εκμισθώσει τις στάσεις, χωρίς ωστόσο να τα έχει καταφέρει, καθώς οι σχετικοί όροι των διακηρύξεων των αλλεπάλληλων διαγωνισμών, απορρίπτονται από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εν τούτοις ο δήμος επιμένει και επανέρχεται με νέο, τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό, με διακήρυξη ανάλογου περιεχομένου, όπως αποφάσισε τον περασμένο μήνα. Είχαν προηγηθεί δύο διαγωνιστικές απόπειρες οι οποίες, όμως, σκόνταψαν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συγκεκριμένα:

Α. Με τις αποφάσεις 449 και 450/2016 (26 Σεπτεμβρίου 2016) η Οικονομική Επιτροπή του εν λόγω δήμου προκήρυξε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση στεγάστρων και στάσεων αστικών συγκοινωνιών σε δύο δημοτικές ενότητες του δήμου. Σε αυτές τις αποφάσεις, με τις οποίες ορίζονται οι όροι της διακήρυξης, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων όρος με τον οποίο απαιτούνται “βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και συνεργασίας συμβάσεων μίσθωσης στεγάστρων στάσεων αστικών λεωφορείων για ανάρτηση διαφημίσεων επ' αυτών, του ενδιαφερόμενου, με τρεις δήμους ή δημοτικές – κοινοτικές επιχειρήσεις αν σε αυτές έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων των οικείων ΟΤΑ”.

Κατά αυτών των δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα, κατά του ανωτέρω όρου των πανομοιότυπων διακηρύξεων, προσέφυγε εταιρεία του κλάδου της υπαίθριας διαφήμισης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, τον Οκτώβριο 2016. Η εταιρεία προέβαλε τρεις λόγους ακύρωσης. Η ΑΔΜΘ έκανε δεκτό τον πρώτο από τους τρεις λόγους και τον Δεκέμβριο 2016 ακύρωσε τις αποφάσεις.

Κατά των δύο αποφάσεων της ΑΔΜΘ με τις οποίες ακυρώθηκαν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στράφηκε ο δήμος με προσφυγή του τον Ιανουάριο 2017, στην Επιτροπή του άρθρου 152 της ΑΔΜΘ. Ωστόσο, η προσφυγή του δήμου απορρίφθηκε από την Επιτροπή κι έτσι, οι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν.

Β. Το 2018 ο εν λόγω δήμος επανήλθε με νέους διαγωνισμούς. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις 120 και 121/2018 (2 Απριλίου 2018) η Οικονομική Επιτροπή του δήμου έκανε εκ νέου διαγωνισμούς για την εκμίσθωση στεγάστρων και στάσεων αστικών συγκοινωνιών στις ίδιες δύο δημοτικές ενότητες. Στο άρθρο 9, παράγραφος 7 των διακηρύξεων, ζητούσε μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό “Απόδειξη ανάλογης εμπειρίας. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης της εμπειρίας οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τουλάχιστον δύο συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και συνεργασίας για ανάλογο αντικείμενο μίσθωσης (υπαίθρια διαφήμιση σε στέγαστρα σε χώρους στάσεων αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών και συντήρηση/αντικατάσταση στεγάστρων”.

Κατά αυτών των δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής κατέθεσε προσφυγή στην ΑΔΜΘ η ίδια εταιρεία στις 18 Απριλίου 2018, ζητώντας να ακυρωθεί ο ανωτέρω όρος των διακηρύξεων. Οι προσφυγές απορρίφθηκαν από τον συντονιστή της ΑΔΜΘ, στις 13 Ιουνίου 2018.

Κατά των απορριπτικών αποφάσεων του συντονιστή η προσφεύγουσα εταιρεία προσέφυγε εν συνεχεία στην Επιτροπή του άρθρου 152 της ΑΔΜΘ, στις 5 Ιουλίου 2018. Στις 17 Ιουλίου η Επιτροπή έκανε δεκτές αυτή τη φορά τις προσφυγές, ακυρώνοντας τις αποφάσεις του συντονιστή και κατά συνέπεια τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς έκρινε πως ο επίμαχος όρος ήταν καταχρηστικός και περιόριζε τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς και άλλων εταιρειών.

Γ. Αρχικά φάνηκε ότι τα δύο προηγούμενα χαστούκια της ΑΔΜΘ συνέτισαν τη δημοτική αρχή η οποία πριν από περίπου ενάμιση μήνα, στις 25 Μαΐου 2020 επιχείρησε για τρίτη φορά να κάνει τους διαγωνισμούς. Με δύο αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις 210 και 211/2020, κατάρτισε τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των στεγάστρων των στάσεων αστικών συγκοινωνιών χωρίς, αυτή τη φορά, να περιλαμβάνει τον φωτογραφικό όρο ο οποίος είχε απορριφθεί ήδη δύο φορές από την ΑΔΜΘ.

Όμως, δεκαπέντε μέρες αργότερα, στις 10 Ιουνίου 2020, η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου, αυτή τη φορά δια περιφοράς και με την 235/2020 απόφασή της άλλαξε εκ νέου τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του συνόλου των στάσεων οι οποίες περιέχονταν στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς της 25ης Μαΐου. Αυτή τη φορά στη διακήρυξη του νέου διαγωνισμού εμφανίζεται ξανά ο όρος (άρθρο 9) σύμφωνα με τον οποίο “κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να γίνει δεκτός στο διαγωνισμό, υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού:
1. Να καταθέσει κατάλογο συμβάσεων που έχει συνάψει με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει εκτελέσει ή εκτελεί κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας, τουλάχιστον δύο συμβάσεις ανάλογου αντικειμένου. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, υποχρεούται να καταθέσει και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εκδοθείσες από τους αντίστοιχους ΟΤΑ, Δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς”.
2. Να μην παρουσιάζει τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Κατόπιν όλων αυτών προβάλλει το εύλογο ερώτημα “για ποιο λόγο η διοίκηση του δήμου επιμένει να περιλαμβάνει στη διακήρυξη του διαγωνισμού όρο ο οποίος έχει κριθεί ως καταχρηστικός και έχει απορριφθεί; Πιστεύει ότι αυτή τη φορά, την τρίτη κατά σειρά, θα καταφέρει να πείσει την ΑΔΜΘ περί της ορθότητας του επίμαχου όρου ή μήπως εν τέλει, στην πραγματικότητα δεν πολυενδιαφέρεται να προχωρήσει στην εκμίσθωση των στάσεων;”.

Υ.Γ. Εννοείται πως τα στοιχεία του δήμου όπως και όλες οι έως τώρα ληφθείσες αποφάσεις, του εν λόγω δήμου και της ΑΔΜΘ, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

φωτογραφία αρχείου
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ