Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
x

ΣΤΗΝ MCA ORBITAL GLOBAL ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ ΤΟ 67,22% ΤΗΣ KLEEMANN

Οι μέτοχοι της Kleemann Hellas αντάλλαξαν τις μετοχές τους, με μετοχές εκδόσεως της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η Kleemann Hellas ανακοίνωσε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 οι μέτοχοι κκ. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου συμφώνησαν προφορικά μεταξύ τους να συντονισθούν με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Μέτοχοι αντάλλαξαν τις μετοχές τους, με μετοχές εκδόσεως της MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, συμφερόντων των οικογενειών Κουκούντζου, σε εκτέλεση Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών που υπεγράφη την ίδια μέρα.

Ως εκ τούτου, η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει έδρα στην Κύπρο, απέκτησε συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας που κατείχαν οι Μέτοχοι, ήτοι ποσοστό 67,22% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω ανταλλαγής των μετοχών, η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD ελέγχεται αποκλειστικά από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Συνεπεία των ανωτέρω, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

Α) Ο κος. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016, κατείχε άμεσα συνολικά 3.525.708 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 14,9% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα συνολικά 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Β) Ο κος. Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα συνολικά 3.313.618 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 14,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει συνολικά άμεσα 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Γ) Η κα. Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα συνολικά 2.981.648 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 12,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα συνολικά 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Δ) Ο κος. Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα συνολικά 2.090.905 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 8,8% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα συνολικά 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ε) ο κος. Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα συνολικά 1.345.379 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 5,7% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών ως άνω ενέργεια κατέχει άμεσα συνολικά 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

ΣΤ) η κα. Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016κατείχε άμεσα συνολικά 1.319.662 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 5,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Ζ) ο κος. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα συνολικά 1.319.662 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 5,6% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα συνολικά 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και έμμεσα 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Η) η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών της 19.09.2016 κατείχε άμεσα 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 0,0% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών κατέχει άμεσα συνολικά 15.896.582 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 67,22% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ