Κυριακή 7 Μαρτίου 2021
x

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟ INTERREG «EΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»

O τομέας Κοινωνικής Οικονομίας-Επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός περιφερειακού πρότυπου ανάπτυξης, τόνισε ο Α. Τζιτζικώστας.

Πρόταση προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020», με τίτλο «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Επιτελικού Μηχανισμού Υποστήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας - Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation  -Action Plan for Social Entrepreneurship», υποβάλλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και η συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) σε ποσοστό 15%.

Οι εταίροι του έργου είναι πέντε, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Θράκης και Nofit Rilski Βουλγαρίας, όπως και ένας Δήμος από τη γειτονική χώρα).

Στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία η ΠΚΜ προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης δημόσιων περιφερειακών πολιτικών, που θα έχει ως πλαίσιο αναφοράς παρεμβάσεις στους εξής άξονες:

-Ενθάρρυνση και ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και Προώθηση της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους νέους.

-Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και δομών υποστήριξης.

-Διευκόλυνση της πρόσβασης σε Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

-Υποστήριξη Πρόσβασης σε δημόσιες αγορές.

-Ολοκληρωμένη Στρατηγική και Χρηστή Διακυβέρνηση.

-Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την διαμόρφωση, βελτίωση και αποτελεσματικότητα του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας σε Περιφερειακό , Εθνικό και Διακρατικό Επίπεδο.

Σύμφωνα με την κεντρική προσέγγιση του έργου, η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων ελλειμμάτων των κοινωνικών επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής, απαιτεί την οργανωμένη, σταθερή και συνεχή υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων από έναν επιτελικό φορέα διασυνοριακής εμβέλειας.

«Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιφερειακού και τοπικού πρότυπου ανάπτυξης με σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά για την οικοδόμηση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο εδαφικής συνεργασίας στη διασυνοριακή ζώνη. Οι μέχρι σήμερα εθνικές και περιφερειακές δημόσιες πολιτικές και παρεμβάσεις δεν έχουν κατορθώσει να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό και φιλικό περιβάλλον για την ενίσχυση και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι απασχολούμενοι στον τρίτο τομέα και την αλληλέγγυα οικονομία εξακολουθούν να έχουν σημαντικές ανάγκες σε μια σειρά από θέματα, στα οποία με την πρότασή μας επιχειρούμε να δώσουμε λύσεις, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ‘επιτελικού μηχανισμού υποστήριξης και προώθησης’ της κοινωνικής οικονομίας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο προϋπολογισμός της ΠΚΜ ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ:

1. Διαχείριση του έργου: 20.000 ευρώ.

2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα:15.000 ευρώ.

3. Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα: 10.000 ευρώ.

4. Δημιουργία δομής για την υποστήριξη και ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων: 80.000 ευρώ.

5. Πιλοτικές εφαρμογές για τις  κοινωνικές επιχειρήσεις και τους ωφελούμενους: 75.000 ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ