Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020
x

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΩΣ 1 MW ΚΑΙ Ε.ΚΟΙΝ. ΜΕΧΡΙ 18 MW ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η SUNWIND DRAMALIS σας εξασφαλίζει τα απαιτούμενα χωράφια και όλη την αδειοδοτική διαδικασία μέσω του πρότζεκτ «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει αυξημένη ζήτηση για υλοποίηση έργων ΑΠΕ το τελευταίο διάστημα και αποτελεί ειδική περιοχή λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης.

Ειδικά η Φλώρινα και η Κοζάνη αποτελούν μήλον της έριδος για πολλούς επενδυτές σε φωτοβολταϊκά για μια θέση στον ήλιο.

Η παγκόσμια αγορά, αλλά και η ελληνική, στρέφονται διαρκώς εντονότερα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ το φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί ιδιαίτερα αποδοτική και μακροχρόνια επένδυση.

Μάλιστα, οι εθνικές πολιτικές στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου για πολλά χρόνια. Την αγορά φωτοβολταϊκών, αλλά και τις δανειοδοτήσεις για τέτοια έργα από τράπεζες άλλωστε, έχει ζωντανέψει η στρατηγική στροφή της κυβερνητικής πολιτικής προς την πράσινη ανάπτυξη.

Στον ΔΕΔΔΗΕ, ωστόσο, ο κορεσμός σε πολλές περιοχές των δικτύων Μέσης Τάσης αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για την υλοποίηση ενός ΦΒ πάρκου και για τον λόγο αυτό, η SUNWIND DRAMALIS δημιουργεί ομαδοποιημένα έργα ΦΒ μέσω της «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», δίνοντάς σας τη δυνατότητα απόκτησης ενός ΦΒ Πάρκου. Η εταιρεία δημιουργεί business plan και μαζί τον απαραίτητο Υποσταθμό Υψηλής Τάσης (ΑΔΜΗΕ) και το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΔΕΔΔΗΕ) με δική της υλοποίηση και σχεδιασμό.

Σε περιοχή εφαπτόμενη με πυλώνες Υψηλής Τάσης στη Φλώρινα χωροθετεί:

Ξεχωριστά Φωτοβολταϊκά πάρκα, ισχύος 500Kw ή 1MW το καθένα, για ενεργειακή κοινότητα από 1MW έως 18MW σε περιοχή που είναι κυβερνητική δέσμευση η απολιγνιτοποίηση και οι άδειες και τα έργα θα ''τρέξουν'' γρήγορα.

Κάθε ΦΒ Πάρκο:

Θα ανήκει σε ξεχωριστό Ιδιοκτήτη.

Θα έχει ξεχωριστή Αδειοδότηση, σε διακριτό, μισθωμένο αγροτεμάχιο.

Θα παράγει τη δική του Ηλεκτρική Ενέργεια.

Θα έχει σταθερή τιμή (20 χρόνια) 0,065 €/kWh (για έργα Ενεργειακών .Κοινοτήτων με σύνδεση από 01.05.2021).

Όλα ΜΑΖΙ τα 100+ ΦΒ Πάρκα ομαδοποιημένα της «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Θα αιτηθούν από κοινού τη Σύνδεση με Υποσταθμό Υψηλής Τάσης (ΑΔΜΗΕ).

Θα αιτηθούν από κοινού τη Σύνδεση στο δίκτυο Μέσης Τάσης (ΔΕΔΔΗΕ).

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δημιουργεί «ηλεκτρική χωρητικότητα» για σύνδεση και λειτουργία όλων των ΦΒ Πάρκων των ομαδοποιημένων έργων της ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Προεργασία - Αδειοδότηση του δικού σας ΦΒ Πάρκου

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, η «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»:

«Θα σας υπομισθώσει το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του ΦΒ (Προεργασία). Ετήσιο Μίσθωμα 250 € / στρέμμα / έτος. Η μίσθωση θα αρχίσει από τη στιγμή έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ.

Θα τοπογραφήσει το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του ΦΒ (Προεργασία.)

Θα προετοιμάσει & καταθέσει τον φάκελο αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης (Μ/Τ) στον ΔΕΔΔΗΕ (κοινό αίτημα συνυπογεγραμμένο από τους ιδιοκτήτες και των υπόλοιπων ομαδοποιημένων ΦΒ έργων της «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Θα προετοιμάσει & καταθέσει τον φάκελο αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης με Υποσταθμό (Υ/Τ) στον ΑΔΜΗΕ (κοινό αίτημα συνυπογεγραμμένο από τους ιδιοκτήτες και των υπόλοιπων ομαδοποιημένων ΦΒ έργων της «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

Θα προετοιμάσει & καταθέσει τον φάκελο αίτησης για Απαλλαγή από ΕΠΟ (περιβαλλοντική αδειοδότηση).

Θα προετοιμάσει & καταθέσει αίτηση στις αρμόδιες δημόσιες & δημοτικές υπηρεσίες για λήψη εγκρίσεων (Χαρακτηρισμός Γης, Χρήσης Γης, Άδεια Εκσκαφής)».

Κόστος Προεργασίας – Αδειοδότησης 1MW = 7.000 € (+ ΦΠΑ)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ κατά την Προεργασία - Αδειοδότηση

Υπογράφεται:

Α) Σύμβαση Συνεργασίας που αφορά την Προεργασία και Αδειοδότηση του ΦΒ Πάρκου.

Β) Συμφωνητικό Υπομίσθωσης Αγροτεμαχίου για 25 έτη, επί του οποίου συνάπτεται και το (πανομοιότυπο) Συμφωνητικό αρχικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου για πλήρη διασφάλισή του ενδιαφερόμενου.

Καταβάλλετε το ποσό των 7.000 € (+ ΦΠΑ) που αφορά όλες τις υπηρεσίες Προεργασίας και Αδειοδότησης του ΦΒ Πάρκου.

Η εταιρεία προετοιμάζει και καταθέτει αιτήσεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας ΚΜ (Απαλλαγή ΕΠΟ).

Καταθέτει, δε, και την απόφαση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εξασφάλιση Χρηματοδότησης

Η «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» εξασφαλίζει -εφόσον είναι επιθυμητό- χαμηλότοκο δάνειο* για το 80% του συνολικού κόστους του έργου.

Προϋποθέσεις δανεισμού του Ενδιαφερομένου:

Να διαθέτει Πιστοληπτική Ικανότητα (καθαρή εικόνα Τειρεσία)

Να διαθέτει (σε περίπου 1,5 έτος από σήμερα) την απαιτούμενη Ίδια Συμμετοχή (20% του συνολικού κόστους του έργου) = περίπου 115.000 € για 1MW (με υπολογιζόμενο συνολικό κόστος έργου 570.000 €, δλδ κόστος κατασκευής 520.000 € και κόστος Σύνδεσης ΑΔΜΗΕ & ΔΕΔΔΗΕ 50.000 €)

*Το χαμηλότοκο δάνειο κινείται περίπου στο 4%. Σημειώνεται όμως ότι το τελικό επιτόκιο θα προκύψει την εποχή υποβολής του σχετικού αιτήματος προς την Τράπεζα, η οποία θα είναι μετά την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΑΔΜΗΕ & ΔΕΔΔΗΕ) και υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έτη.

Κατασκευή του δικού σας ΦΒ Πάρκου

Η «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»:

Η «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία SUNWIND DRAMALIS:

Υπογράφει συμφωνητικό για την κατασκευή του Έργου όταν λάβει την άδεια από τον ΑΔΜΗΕ

Η εταιρεία SUNWIND DRAMALIS με εμπειρία 300 έργων στο ενεργητικό της θα προετοιμάσει και θα καταθέσει αίτηση για Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Θα κατασκευάσει, θα δηλώσει ετοιμότητα σύνδεσης και θα θέσει σε λειτουργία το ΦΒ Πάρκο («με το κλειδί στο χέρι») δυνάμει σχετικής Σύμβασης με εγνωσμένου κύρους, επώνυμα ΦΒ Πλαίσια & Inverters κορυφαίων κατασκευαστών.

Θα υπογραφεί από την αρχή συμφωνητικό κατασκευής των έργων με τη SUNWIND DRAMALIS σε τιμές ανταγωνιστικές και με βάση τις τιμές ανταγωνισμού.

Κόστος κατασκευής 1MW (χωρίς κόστος σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ ΑΔΜΗΕ) = 520.000 €

Συντήρηση του ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΦΒ Πάρκου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNWIND DRAMALIS

Θα συντηρεί το ΦΒ Πάρκο με ανταγωνιστικό κόστος συντήρησης για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (λόγω της επίτευξης οικονομίας κλίμακας από την συγκέντρωση έργων στη ομαδοποίηση).

Θα διατηρεί το έδαφος μονίμως καθαρό από χόρτα, αναλαμβάνοντας τη χορτόκοψη τουλάχιστον 2 φορές κάθε έτος.

Θα πραγματοποιεί 24ωρη τηλε-επιτήρηση του ΦΒ Πάρκου για να επιδιορθώνει άμεσα τυχόν βλάβες.

Θα εξασφαλίσει οικονομικούς όρους ομαδικής ασφάλισης ΦΒ και γενικά θα επιμελείται κάθε είδους προβλήματος τεχνικού ή επισκευής των πάρκων.

Παρατηρήσεις

Μέχρι την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σύμφωνα με την εταιρεία, θα έχετε ξοδέψει Μόνο 7.000 € για κόστος Προεργασίας – Αδειοδότησης και 1.000 € στον ΔΕΔΔΗΕ για κόστος εξέτασης αιτήματος / μελέτης σύνδεσης (το οποίο θα αφαιρέσει ο ΔΕΔΔΗΕ από το κόστος Σύνδεσης στην Οριστική Προσφορά του). Με σημερινούς ρυθμούς διεκπεραίωσης αιτημάτων / μελετών του ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται ότι η έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 1,5 έτος και η κατασκευή περίπου σε 2 έτη.

Αν μετά την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τη δυνατότητα καταβολής της ίδια συμμετοχής, η μεταξύ των δύο μερών Σύμβαση προβλέπει ότι θα του επιστραφούν τα 7.000 € και ο ενδιαφερόμενος θα μεταβιβάσει στην εταιρεία (ή σε τρίτο που θα υποδείξει) την άδεια του ΦΒ Πάρκου, ώστε να μην απειληθεί η εύρυθμη εξόφληση των συνολικών Όρων Σύνδεσης του Υποσταθμού από τη ομαδοποιημένη κατάθεση έργων των υπόλοιπων επενδυτών.

Τα χρήματα θα έχουν απόδοση 23,5%, σύμφωνα με την εταιρεία.

ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

Με βάση τα όσα έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, αλλά και όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, από την 1η Μαΐου του επόμενου έτους, η ταρίφα με την οποία θα πωλούν την παραγόμενη ενέργεια τα φωτοβολταϊκά πάρκα που δικαιούνται και δεν συμμετέχουν σε διαγωνισμούς θα είναι σταθερή και δεν θα συναρτάται από τη μεσοσταθμικά τιμή των προηγούμενων διαγωνισμών όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Ο λόγος για τα φωτοβολταϊκά ιδιωτών μέχρι 500 Κιλοβάτ (τα γνωστά "500άρια") και για τα φωτοβολταϊκά ενεργειακών κοινοτήτων έως 1 Μεγαβάτ.

Μέχρι όμως να έρθει η 1 Μαΐου 2021 και να απεξαρτηθεί η τιμή από τους διαγωνισμούς, πολλά από τα έργα που θα ηλεκτριστούν εν τω μεταξύ θα κλειδώσουν ταρίφα που σχετίζεται με το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής διαδικασίας της 27ης Ιουλίου.

Συγκεκριμένα οι τιμές που θα ισχύουν, πλέον, έχουν ως εξής:

Για ηλέκτριση έως 26 Νοεμβρίου 2020:

· Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 70,3 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Ενεργειακές Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 73,64 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση από 27 Νοεμβρίου 2020 έως και 4 μήνες μετά τη δημοπρασία που έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΝ για το Δεκέμβριο, συνεπώς μέχρι τον Απρίλιο του 2021:

· Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 65,73 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Ενεργειακές Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 68,86 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση από την ημερομηνία του Απριλίου 2021 που θα λήγει το 4μηνο από τη δημοπρασία του Δεκεμβρίου, έως τις 30 Απριλίου 2021:

· Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 60,16 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Ενεργειακές Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 63,03 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση από 1 Μαΐου 2021 έως και 30 Απριλίου 2022:

· Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

· Ενεργειακές Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

«Πρακτικά, εάν δεν αλλάξει κάτι, υπάρχει πλέον ένας απολύτως ξεκάθαρος ορίζοντας, μέχρι και τις 30 Απριλίου του 2022, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι επενδυτές γνωρίζουν με σαφήνεια τις ταρίφες που θα πάρουν, συνεπώς μπορούν με σιγουριά να κάνουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια», καταλήγει η εταιρεία.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ