Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022
x

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΤΜΕΔΕ - ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2021

Το ΤΜΕΔΕ, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μακέδου, επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως ισχυρού πυλώνα στήριξης του τεχνικού κλάδου και των επιστημόνων

Διπλασιασμό των προ φόρων κερδών του και αύξηση του κύκλου εργασιών πέτυχε το ΤΜΕΔΕ το 2021 παρά τις αναταράξεις της πανδημίας αλλά και εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που ξεκίνησε ήδη από το περασμένο έτος.

Συγκεκριμένα, το Ταμείο κατάφερε – μολονότι μείωσε το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των μελών του – να επιτύχει αύξηση του τζίρου του το 2021 στα €8,978 εκατ. έναντι €8,517 εκατ. το 2020, διατηρώντας στα ίδια θετικά επίπεδα το EBIΤDA, που ανέρχεται σε €1,57 εκατ. και επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων το 2021, που άγγιξαν τα €11,4 εκατ., έναντι €5,9 εκατ. το 2020. Επισημαίνεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε €167.638.359,89, αυξημένα κατά 0,55% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ, υπό την ηγεσία των Κωνσταντίνου Μακέδου, επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως ισχυρού πυλώνα στήριξης του τεχνικού κλάδου και των επιστημόνων, αυξάνοντας την έκδοση εγγυητικών καλής εκτέλεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση στην έκδοση νέων εγγυητικών καλής εκτέλεσης σημειώθηκε τόσο σε επίπεδο πλήθους εγγυητικών, κατά 18,69% (9.220 νέες εγγυητικές επιστολές το 2021, έναντι 7.768 νέων εγγυητικών επιστολών το 2020), όσο και σε επίπεδο ύψους κεφαλαίων, κατά 18,63% (€89,62 εκατ. το 2021, έναντι €75,55 εκατ. το 2020), γεγονός, που αναμένεται να έχει ισχυρή θετική επίδραση και στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την πέμπτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου.

To ΤΜΕΔΕ εξελίσσει τον κλάδο της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας στη χώρα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως αυτές που υλοποίησε τη χρήση του 2021 και συγκεκριμένα:

-Δημιούργησε σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα το «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», από το οποίο κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, για ποσό έως €200.000, με το Ταμείο να αναλαμβάνει μέρος του πιστωτικού κινδύνου παρέχοντας εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη σύμπραξη της ΕΑΤ με ιδιωτικό θεσμικό φορέα. Κατά τους πρώτους 3 μήνες της λειτουργίας του Ταμείου ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ έχουν εκταμιευθεί και διοχετευθεί στην αγορά περισσότερα από €23 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε κάλυψη πάνω από το 34% του συνολικού διαθέσιμου χαρτοφυλακίου.

-Ίδρυσε νέα εταιρεία χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions», λαμβάνοντας τη σχετική άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα από ένα καινοτόμο εργαλείο απαντά αποφασιστικά στις ανάγκες των μελών του για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία.

-Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της Atticabank Properties ΑΕ, εφαρμόζοντας, ως μέτοχός της κατά 100%, νέο επιχειρηματικό σχέδιο, υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους €0,5 εκατ. για το 2021, επιταχύνοντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών της με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου και την ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Συμμετέχει ενεργά, από κοινού με το αμερικανικό επενδυτικό fund Ellington, στον πλήρη μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Attica Bank μέσα από την ιδιωτικοποίησή της με όρους αγοράς.

-Εν μέσω COVID-19, ενίσχυσε τις ανταποδοτικές δράσεις του, μέσω σημαντικών αναβαθμίσεων του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου των μελών του, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, νέες ασφαλιστικές παροχές με ταυτόχρονη μείωση κατά 32% του κόστους τους. Επιπρόσθετα, μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.

Ταυτόχρονα, διερευνά την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων για την ενίσχυση των πόρων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, μέσω του AECM, του European Investment Fund (EIF) και άλλων φορέων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ